Dāvanu kartes noteikumi
Dāvanu kartes noteikumi

Daudzfunkcionālā iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi ir spēkā no 04.04.2019.

2. Šis dokuments satur Daudzfunkcionālā iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE Rīga” (atrodas Rīgā, Maskavas ielā 257)  un "AKROPOLE Alfa" (atrodas Rīgā, brīvības gatvē 372) Dāvanu karšu lietošanas noteikumus.

3. Karte — nepersonalizēta, neatjaunojama priekšapmaksas karte (datu nesējs), kas satur iepriekš noteiktu elektroniskās naudas vērtību, kas, iepriekš pienācīgi samaksāta, dod iespēju Kartes lietotājam norēķināties par pirkumiem (precēm un pakalpojumiem) ierobežotā tīklā, proti, veikalos, kas darbojas Daudzfunkcionālajā iepirkšanās un izklaides centrā “Akropole” un kas ir apzīmēti ar īpašu zīmi vai informatīvu paziņojumu (turpmāk tekstā — “Partneri”).

4. Karti un elektronisko naudu (kartes vērtību) izdod elektroniskās naudas iestāde UAB “Pervesk”, adrese: Aušros avenue 68, LT-76233, Šauļi, Lietuva (turpmāk tekstā — “Emitents”), korespondences adrese: Vilniaus g. 31, Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese: info@pervesk.lt, tīmekļa vietne: www.pervesk.lt, elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 17 (licencēšanas un uzraudzības iestāde — Lietuvas Banka, www.lb.lt, dati par Emitentu tiek vākta un glabāta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, reģistrants — Lietuvas Valsts uzņēmumu reģistru centrs). Emitentam ir tiesības emitēt un atpirkt e-naudu Latvijas teritorijā (saskaņā ar licenci).

5. SIA “M257” (turpmāk tekstā — “Izplatītājs”) īsteno Karšu izplatīšanas programmu, kurā fiziskas un juridiskas personas (turpmāk sauktas — “Pircējs”) var iegādāties Karti. 

6. SIA “Lieliska Dāvana” (turpmāk tekstā — Administrators) saskaņā ar Izplatītāju un Emitentu noslēgtajiem līgumiem tehniski apkalpo un administrē Izplatītāja īstenotu Karšu izplatīšanas programmu — organizē Karšu izplatīšanu, organizē ar Karšu izplatīšanu saistītu papildu pakalpojumu sniegšanu personām, kuru rīcībā ir Karte (turpmāk tekstā — “Karšu lietotāji”), kā arī nodrošina nepieciešamos starpniecības pakalpojumus, veicot norēķinus, kas saistīti ar Karšu izplatīšanas programmu. Administrators rīkojas Izplatītāja vārdā.

7. Emitents veic elektroniskās naudas emisiju, Dāvanu karšu izgatavošanu un izdošanu, uzlādē Kartes ar elektronisko naudu ar atbilstošu vērtību, kāda norādīta Kartē, un izpērk emitēto e-naudu, un veic citas šajos Noteikumos paredzētās darbības.

8. Karšu izplatīšanas programma tiek īstenota saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Ar to saistītie pienākumi un tiesības:

8.1. Karšu izplatīšanas noteikumi tiek publicēti internetā https://akropolelatvija.lv/ un Karšu izplatīšanas vietās.

8.2. Pirms Kartes iegādes tās Pircējam ir jāiepazīstas ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem.

8.3. Pircējs, iegādājoties Karti, kļūst par Kartes lietotāju un ar Kartes iegādes faktu apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

8.4. Kartes lietotājs, nododot Karti citai personai (dāvinot, pārdodot u. c.), apņemas informēt šo citu personu (turpmāko Kartes lietotāju) par šiem Karšu izplatīšanas noteikumiem. 

8.5. Persona, kura pārņēmusi Karti, kļūst par Kartes lietotāju un apliecina, ka ir iepazinusies ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

8.6. Karte nav personalizēta, jebkura persona, kuras rīcībā atrodas Karte, ir uzskatāma par Kartes lietotāju.

9. Pircējiem Kartes pārdod un Karšu lietotājiem un ar Karšu izplatīšanu saistītos papildu pakalpojumus nodrošina uzņēmums, kuram ir šim mērķim paredzēta Klientu apkalpošanas vieta (turpmāk tekstā — “Karšu izplatīšanas vieta”) un kurš darbojas saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar Izplatītāju un Administratoru (turpmāk — “Karšu pārdevējs”). Karšu pārdevējs rīkojas Emitenta vārdā.

10. Karte ir vairākkārt lietojama, proti, tajā esošo naudas summu var izmantot vairākas reizes pie dažādiem Partneriem, kamēr vien Kartes nominālvērtība nav iztērēta vai nav beidzies Kartes derīguma termiņš.

11. Kartes lietotājs Partnera veikalā var norēķināties ar Kartēm par kopējo summu ne vairāk kā 1000 € par vienu pirkumu.

12. Uz Kartes norādāma un/vai tajā ierakstāma šāda informācija: Kartes nosaukums, identifikācijas numuri (attēloti ar cipariem, grafiskiem kodiem), cita informācija, kas nepieciešama Pircēja pienācīgai informēšanai vai Kartes funkciju veikšanai.

13. Uz Kartes var būt norādīta un/vai tajā ierakstīta šāda informācija: Kartes vērtība (nomināls), Kartes derīguma termiņa sākums un beigas. Ja šī informācija uz Kartes nav norādīta, to bez maksas var iegūt Karšu izplatīšanas vietā, https://www.akropolelatvija.lv vai ar viedtālruni nolasot QR kodu.

14. Karte ir derīga un izmantojama ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Pircējam un Pircējs ir veicis tās nominālvērtības samaksu.

15. Karti var iegādāties tiešsaistē internetā  www.akropolelatvija.lv vai www.lieliskadavana.lv/davanu-karte-akropole un citās Karšu izplatīšanas vietās. Informācija par Izplatīšanas vietām pieejama Izplatītāja mājas lapā  www.akropolelatvija.lv.

16. Iegādājoties Karti tiešsaistē internetā un izvēloties piegādi pa e-pastu, elektroniskā Karte tiek nosūtīta Pircējam pa e-pastu. Elektronisko Dāvanu karti, kas iegādāta internetā un joprojām derīga un neizmantota, pēc Pircēja/Kartes lietotāja pieprasījuma var apmainīt pret parasto Karti Izplatīšanas vietās.

17. Pašapkalpošanās — interneta vietne www.akropolelatvija.lv vai https://www.lieliskadavana.lv/pasapkalposanas, kurā Kartes lietotājs, ievadot nepieciešamos identifikācijas datus (numuru un/vai svītrkodu) var pārbaudīt Kartes atlikumu un derīguma termiņu.

18. Kartes QR kods — divdimensiju melna punktēta režģa tīkls uz balta fona, kuru nolasot ar viedtālruni (bezmaksas lejupielādējamu lietotni — QR code reader) uzrādās Kartes atlikums un derīguma termiņš.

19. Jauniegādāta Karte ir derīga 6 (sešus) mēnešus no iegādes dienas. Izņēmuma gadījumos (īstenojot akcijas utt.) var izdot ilgāka derīguma Kartes.

20. Ņemot vērā Kartes lietotāja privātumu, informācija par Kartes lietotāju netiek ievākta, bez personas piekrišanas tā netiek izmantota reklāmas nolūkos vai nodota trešajām personām, tomēr šāda informācija var tikt pieprasīta, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un Kartes lietotājam/pircējam ir pienākums tādu sniegt.

21. Kartes tiek pārdotas/izsniegtas ar vērtības nominālu, kura summu Pircējs var izvēlēties ar 0,01 € precizitāti, sākot ar minimālo summu 10 € līdz maksimālajai — 150 €. Īpašos gadījumos (īstenojot akcijas utt.) var izdot citu nestandarta nominālu Kartes, bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 150 € vērtībā.

22. Par iegādāto Karti un par Karšu izplatīšanas papildu pakalpojumiem var norēķināties skaidrā naudā vai ar priekšapmaksu, izmantojot pārskaitījumu (ja Karšu izplatīšanas vietā ir iespējams pieņemt maksājumu ar pārskaitījumu) vai citos Karšu izplatīšanas vietā pieejamos veidos. Karšu izplatīšanas vietā norēķinu veidi par Karšu pārdošanu un par Karšu izplatīšanu saistītajiem papildu pakalpojumiem var nebūt savietojami ar pieejamiem maksājumu veidiem par citām precēm vai pakalpojumiem (piemēram, par Kartēm nevar norēķināties ar bankas karti un tml.).

23. Pirkuma dokumentu izrakstīšanas kārtība:

23.1. Iegādājoties Karti(-es), netiek izrakstīts PVN rēķins. Pēc Pircēja pieprasījuma tiek izrakstīts Dāvanu karšu pieņemšanas nodošanas akts.

23.2. Pēc Pircēja pieprasījuma Dāvanu kartes pieņemšanas nodošanas akts par Dāvanu kartēm un/vai PVN rēķins par ar Dāvanu karšu izplatīšanu saistītām precēm un pakalpojumiem var tikt sniegts tikai elektroniskā veidā uz Pircēja norādītu e-pasta adresi.

23.3. Nekāda cita informācija uz Pircēja sniegto e-pastu netiek sūtīta, ja vien Pircējs nav Izplatītāja vai Administratora jaunumu abonentu sarakstā.

23.4. Pieņemšanas nodošanas aktos norāda iegādāto Karšu nosaukumu, skaitu un summu, PVN rēķinos norāda izvēlētās preces, to daudzumu, atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī citus datus, kas nepieciešami saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem tiesību aktiem.

24. Kartes lietotājs var izmantot šādus ar Karšu izplatīšanu saistītus papildu pakalpojumus:

24.1. Kartes derīguma termiņa pagarināšana. Pakalpojums tiek sniegts https://www.lieliskadavana.lv/pasapkalposanas, ievadot savas Kartes datus, vai Karšu izplatīšanas vietās, uzrādot Karti vai Kartei piesaistīto kontaktinformāciju šādā kārtībā:

24.1.1. Pagarināt derīguma termiņu var Kartei, kas vēl nav izmantota vai ir izmantota daļēji, tā var būt derīga vai ar jau beigušos derīguma termiņu, taču kopš tās pārdošanas ir pagājuši ne vairāk kā 12 (divpadsmit) mēneši.

24.1.2. Kartes pagarināšana ir iespējama uz papildu periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem (no pagarināšanas datuma), bet ne ilgāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešu termiņu no Kartes pārdošanas datuma.

24.1.3. Kartes lietotājam par katras kartes pagarināšanu tiek piemērota maksa 1,45 € apmērā.

24.1.4. Pagarinot Kartes derīguma termiņu, no Kartes turētāja Karte netiek paņemta.

24.1.5. Pagarināts tiek tikai neizmantotais Kartes atlikums.

24.1.6. 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Kartes iegādes Karte tiek anulēta, un to vairs nevar izmantot un/vai pagarināt tās derīguma termiņu.

24.1.7. Pēc derīguma termiņa beigām, katru mēnesi no Kartes neizmantotās summas tiek ieturēta kartes uzturēšanas maksa 4.20 € apmērā, līdz brīdim, kamēr kartes atlikums sasniedz 0,00€

24.2. Elektroniskās naudas izņemšana:

24.2.1. Ja Kartes lietotājs pirms Kartes derīguma termiņa beigām pieprasa Kartē glabātās elektroniskās naudas izņemšanu, tiek piemērota komisijas par pakalpojumu 10.00 € apmērā.

24.2.2. Ja Kartes lietotājs pieprasa Kartē uzglabāto elektroniskās naudas izņemšanu 12 mēnešus pēc Kartes derīguma termiņa beigām, tiek piemērota komisijas par pakalpojumu 10.00 € apmērā.

24.2.3. Pieprasījumus par elektroniskās naudas izņemšanu Kartes lietotājs var aizpildīt Kartes izplatīšanas punktos uzrādot Karti, personas apliecību, kas tiek kopēta vai skenēta tikai IBAN konta adresei, kas atvērta uz viņa vārda ( izņemšana skaidrā naudā vai pārskaitot uz kontu, kas atvērti ne uz Kartes lietotāja vārda, nav atļauta, lai samazinātu naudas atmazgāšanas risku).

24.2.4. Izņemšanu var pieprasīt un saņemt tikai vienu reizi un tikai pilnā Kartes atlikuma apmērā pēc attiecīgo komisijas maksu atskaitīšanas (ja piemērojams).

24.3. Kartes nomaiņa: ja neizmantotā Karte ir bojāta, bet to ir iespējams identificēt vai to pieprasa Kartes likumīgais lietotājs. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

24.3.1. Pakalpojums tiek sniegts, uzrādot derīgu, bet neizmantotu vai daļēji izmantotu Karti.

24.3.2. Kartes lietotājam par katras kartes nomaiņu tiek piemērota maksa 1,45 € apmērā.

24.3.3. Nomainot Karti, tā tiek paņemta no Kartes lietotāja (tās derīgums tiek pilnībā apturēts) un tās vietā tiek izsniegta jauna karte.

24.3.4. No jauna izdotās Kartes derīguma termiņš nemainās, un nominālā summa (vērtība) ir vienāda ar summu, kas nav tikusi izmantota pirkumiem.

24.3.5. Nomainot Karti, var mainīties identifikācijas numuri, Kartes tips.

24.4. Elektroniskās dāvanu kartes nomaiņa pret parasto Karti. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

24.4.1. Pakalpojums tiek sniegts uzrādot derīgu un vēl neizmantotu Elektronisko dāvanu karti (iegādātu internetā un saņemtu pa e-pastu).

24.4.2. Pircējam par Elektroniskās dāvanu kartes nomaiņu pret parasto Karti tiek piemērota 1,45 € maksa.

24.4.3. Elektronisko dāvanu karti var pārcelt tikai uz jaunu Karti.

24.4.4. Veicot nomaiņu, Elektroniskā dāvanu karte Pircējam netiek atdota.

24.4.5. Kartes derīguma termiņš paliek tāds pats, kāds tas bija Elektroniskajai dāvanu kartei.

24.4.6. Viena Elektroniskā dāvanu karte tiek mainīta pret vienu parasto Karti, proti, nav iespējams samainīt vienu Elektronisko dāvanu karti pret vairākām Kartēm vai vairākas Elektroniskās dāvanu kartes pret vienu parasto Karti.

24.5. Informācijas par Karti sniegšana: Kartes lietotājs Karšu izplatīšanas vietā, Pašapkalpošanās portālā vai Partnera veikalā var uzrādīt Karti (izmantot Karti) vai Karšu izplatīšanas vietā uzrādīt Kartei piesaistītu Kontaktinformāciju un saņemt informāciju par Kartes derīgumu, neizmantoto atlikumu un tml. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

24.5.1. Pakalpojums tiek sniegts, ja Karte ir derīga un to var identificēt (Karte nav bojāta, ir iespējams nolasīt/saredzēt kartes identifikācijas numurus).

24.5.2. Par informācijas sniegšanu maksa netiek piemērota.

24.5.3. Sniedzot informāciju, Karte tiek atdota atpakaļ Kartes lietotājam, ja vien nav aizdomas, ka Karte ir viltota, Kartes lietošana tika veikta noziedzīgi vai jebkādā veidā pārkāpjot šos noteikumus vai piemērojamos normatīvajos aktos.

25. Kartes lietotājs atbild par Karšu glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas Kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas (bloķētas) vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi Kartes lietotājam prettiesiski atņemtām Kartēm.

26. Karte netiek atpakaļatdota vai mainīta pret naudu, izņemot gadījumus, kas noteikti maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumos.

27. Karte ir Emitenta īpašums un pēc Kartes pēdējās lietošanas, kad Kartes atlikums ir 0,00 €, Karte var tikt paņemta no Kartes lietotāja.

28. Ja preces(-ču), par kuru(-ām) norēķinās ar Karti, cena pārsniedz Kartes nominālvērtību, trūkstošo summu kartes lietotājs var piemaksāt papildus. Ja preces(-ču), par kuru(-ām) norēķinās ar Karti, cena ir mazāka nekā Kartes nominālvērtība, no Kartes tiek noņemta tikai preces(-ču) apmaksai nepieciešamās summa.

29. Kamēr Karte ir derīga un tajā ir nepieciešamais naudas līdzekļu atlikums, ar to iespējams veikt neierobežotu skaitu pirkumu.

30. Ja Karte netiek izmantota 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no tās pirmās izdošanas datuma (neatkarīgi no tā, vai Karte ir mainīta vai tās derīguma termiņš ir pagarināts), uzskatāms, ka Kartes lietotājam Karšu pakalpojums (saskaņā ar Karšu izplatīšanas programmu) ir pilnībā sniegts, un Karte tiek anulēta, bet nauda par laikus neizmantotu Karti netiek atmaksāta.

31. Partnerim ir tiesības nepieņemt norēķiniem Kartes, ja tās ir bojātas, tās nav iespējams nolasīt / redzēt identifikācijas numuru vai ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka Karte ir viltota. Šādā gadījumā likumīgajam Kartes lietotājam ir jāsazinās ar Administratoru un jāievēro šīs Noteikumos norādītās procedūras.

32. Atpakaļatdodot preces, par kurām (daļēji vai pilnībā) maksāts ar Karti, Partneris (veikals, kurā preces tiek atpakaļatdotas) ir tiesīgs to naudas summu, kas apmaksāta ar Karti, atpakaļatdot Kartes lietotājam, izsniedzot citu karti atpakaļatdoto preču vērtībā. Šāda jauna Karte tiek izsniegta Kartes lietotājam septiņu (7) dienu laikā pēc Preces atpakaļatdošanas.

33. Ja Karte ir bojāta, bet to ir iespējams identificēt (nolasīt/saskatīt kartes identifikācijas numurus), Kartes lietotājs, izmantojot Karšu izplatīšanas vietu, var izmantot Papildu pakalpojumus un nomainīt Karti pret jaunu.

34. Ja Karte ir bojāta un to nav iespējams identificēt pēc tās numura vai svītrkoda, šāda Karte nevar tikt izmantota, netiek pieņemta atpakaļ, nauda par to netiek atpakaļatdota, un šādas Kartes lietotājam netiek sniegti karšu papildpakalpojumi (Kartes derīguma termiņa pagarināšana un citi pakalpojumi).

35. No Kartes iegādes brīža Kartes lietotājs ir personīgi atbildīgs par Kartes drošību. Kartes lietotājs nodrošina, ka trešās personas (kas, izmantojot svešas Kartes identifikācijas numurus, varētu viltot Karti, to izmantot un/vai citādi kaitēt Kartes lietotāja interesēm) neiegūs Kartes identifikācijas datus (ciparus, grafiskos kodus utt.). Kartes lietotājam, uzzinot, ka viņa Kartes identifikācijas dati var būt zināmi trešajām personām, nekavējoties jāizmēģina izmantot Karti, lai iegādātos preces vai pakalpojumus, vai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā jāinformē administratoru (zvanot uz numuru: + 371 6601 8025 UN nosūtot e-pastu uz info@lieliskadavana.lv un jāpieprasa bloķēt un nomainīt Karti (ja vēl nav izmantota). Kartes lietotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā jāinformē Administrators (zvanot pa tālruni +371 6601 8025 un nosūtot e-pastu uz info@lieliskadavana.lv) par jebkuru neatļautu vai nepareizi izmantotu Karti un jāvēršas tiesībsargājošajās iestādēs. Pēc Kartes nodošanas/izsniegšanas Kartes lietotājam (Pircējam), Emitents, Izplatītājs vai Administrators vairs nebūs atbildīgs par Kartes drošību, tāpēc visi zaudējumi tiek nodarīti Kartes lietotājam.

36. Ja Kartes lietotājs pārkāpis šos noteikumus un/vai piedalījies Programmā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus, un/vai iesaistījies darbībās, kuras var uzskatīt par tīšu kaitējumu Izplatītājam, Administratoram, Partneriem, Karšu tirgotājiem vai citiem Programmas dalībniekiem, Kartes lietotāja Karti var anulēt, un nauda par to netiek atpakaļatdota. Šai personai var atteikt jaunu Karšu pārdošanu vai ar Karšu izplatīšanu saistīto papildu pakalpojumu sniegšanu, kā arī par šīm personām un to darbībām var tikt informētas tiesībsargājošās iestādes.

37. Šos Karšu izplatīšanas noteikumus var grozīt, par grozījumiem paziņojot ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā tādā pašā veidā, kādā paziņoti šie noteikumi.

38. Informācija par Kartēm pieejama internetā  www.akropolelatvija.lv, www.lieliskadavana.lv/davanu-karte-akropole, zvanot uz tirdzniecības centros “Akropole” pa tālruni +371 68304353 vai uz “Lieliska Dāvana” pa tāruni +371 6601 8025, kā arī Karšu izplatīšanas vietās.

39. Tirdzniecības centros “AKROPOLE” var būt Partneri, par kuru precēm vai pakalpojumiem nav iespējams norēķināties ar Karti. Šādu Partneru saraksts pieejams http://akropoleriga.lv/ un šo noteikumu beigās.

40. Karti var nepieņemt kā norēķinu līdzekli, ja pastāv aizdomas, ka tā ir viltota vai bojāta.

41. Kartes īpašniekam vai citai ieinteresētai personai saistībā ar nepienācīgas Karšu izplatīšanas programmas īstenošanu ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju Administratoram, nosūtot to uz adresi SIA “Lieliska DĀVANA”, Bērzaunes iela 7 (2. stāvs), Rīga, Latvija. Administrators 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata pretenziju un ieinteresētajai personai sniedz atbildi Administratora birojā, pa pastu, e-pastu vai citā saskaņotā veidā.

42. Pircējs, iegādājoties Karti, iepazīstas ar Kartes lietošanas noteikumiem un noslēdz Kartes līgumu ar Emitentu, Ditributoru un Administratoru, saskaņā ar kuru Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Kartes līgums ir izveidots no šiem Noteikumiem, nosacījumiem, kas saistīti ar Karti un saņemšanas vai preču pavadzīmi, iegādājoties Karti. Šie Noteikumi ir Kartes līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši visiem Pircējiem un Kartes īpašniekiem. Kartes līgums tiek noslēgts galīgi. Kartes līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no Kartes izsniegšanas Pircējam vai ja ir ievietots Kartes pasūtījums - no attiecīgā rīkojuma kļūst saistošs Pircējam un ir derīgs līdz Kartes galīgajam (nepagarināmam) derīguma termiņam.

43. Puses vienojas, ka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 82. panta 1. punkta pirmās daļas, 66. panta otrās daļas, 83. panta 1. punkta 1. apakšpunkta, 3., 4. un 5. punkta, 87. panta 4. un 5. punkta, 85. un 86. panta un 1. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 87. panta 2. punkta noteikumi netiek piemēroti

44. Kartes līguma valoda un pušu paziņošana šīs līgumattiecības laikā ir angļu un latviešu valoda, pretrunu gadījumā noteicošā ir latviešu valoda.

45. Kartes līguma darbības laikā Kartes lietotājam ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Kartes līguma noteikumiem, kā arī šiem Noteikumiem papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

46. Puses vienojas, ka Emitentam vai Administratoram nav pienākums identificēt un sniegt informāciju par katru Kartes lietošanu, tās apjomu un citu informāciju, kas saistīta ar Kartes lietošanu, izņemot Kartes atlikumu, jo Karte tiek izmantota anonīmi.

47. Kartes līgums ir pakļauts Latvijas likumiem, un Latvijas tiesas ir kompetentas tiesas, lai izskatītu lietas gadījumos, kad rodas strīdi saistībā ar šo Kartes līgumu.

_____________

Atvainojiet, bet "AKROPOLE" dāvanu kartes nevar izmantot maksājumiem šādos veikalos un pakalpojumu vietās:

Iepirkšanās centrā “AKROPOLE Rīga”: ‘’Biļešu serviss’’, ‘’Biļešu paradīze’’, “Clean Control“, ”Citadele banka“, “Money Express“, “BTA“, “Swedbank“, “Tabakas Studija“, “TAVEX“, “DinoZoo“, “Veselības centrs 4, “E.Gulbja laboratorija“, ‘’Royal Smoke’’, ‘’Latvijas pasts’’, ‘’Robert Smart’’, "VARVIKAS".

Iepirkšanās centrā “AKROPOLE Alfa“: “AAS BALTA”, “AirPuff”, “BTA Apdrošināšana”, “Cenuklubs.lv”, “Citadele banka”, “DinoZoo”, “Drogas”, “H&M”, “Latvijas Pasts”, “London Grill”, “MONEX T.G.”, “SEB Banka”, “Spirits&Wine”, ‘’Royal Smoke’’, “Swedbank”, “TAVEX”, "VARVIKAS".

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–22.00
Maxima XXX
I-VII 08.00–23.00
Ledus arēna
Pēc pieraksta
Euroaptieka
I–VII 9.00–22.00
Lemon Gym
I-V 6.00 - 23.00
VI-VII 09.00–22.00