Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem
Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem

Iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE Rīga”

Rīga, Maskavas iela 257

APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Šie iepirkšanās un izklaides centra “Akropole Rīga” (IIC “Akropole Rīga” ) un pieguļošās teritorijas Maskavas ielā 257, Rīgā lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem IIC “Akropole Rīga” apmeklētājiem un viesiem. IIC “Akropole Rīga” telpas un teritorija ir publiski pieejama vieta un attiecīgi IIC apmeklētājiem un viesiem ir saistoši arī Rīgas Domes 19.06.2007 Noteikumi Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā’’, kā arī visi citi saistošie normatīvie akti.

IIC “Akropole Rīga” darba laiks ir sekojošs:

 • Katru dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 21:00;
 • IIC “Akropole Rīga” atrodošais lielveikals MAXIMA XXX, kinoteātris, banku filiāles un restorāni strādā pēc saviem individuāli noteiktiem grafikiem;
 • Cits darbalaiks, par kuru informācija publicēta vietnē www.akropoleriga.lv

 

Kārtības uzraudzību IIC “Akropole Rīga” telpās un tam pieguļošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests), un IIC “Akropole Rīga”  apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

IIC “Akropole Rīga” telpās un IIC “Akropole Rīga” pieguļošajā teritorijā darbojās video novērošana.

 

IIC “Akropole Rīga” telpās un IIC “Akropole Rīga” pieguļošajā teritorijā ir aizliegts:

 • ienākt IIC telpās pirms noteiktā darba laika, kā arī atrasties IIC “Akropole Rīga” telpās pēc noteiktā darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar IIC “Akropole Rīga” administrāciju;
 • ieiet IIC dienesta telpās iepriekš nereģistrējoties pie IIC “Akropole Rīga” Apsardzes dienesta vai arī bez IIC “Akropole Rīga” izsniegtās piekļuves kartes, vai arī bez atļaujas no IIC “Akropole Rīga” administrācijas;
 • bojāt IIC “Akropole Rīga” īpašumu telpās - inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • bojāt IIC “Akropole Rīga” īpašumu pieguļošajā teritorijā – zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • piegružot IIC “Akropole Rīga” telpas un pieguļošo teritoriju;
 • traucēt pārējiem IIC “Akropole Rīga” apmeklētājiem- trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;
 • filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar IIC “Akropole Rīga”  administrāciju, izņemot IIC “Akropole Rīga” organizēto mārketinga aktivitāšu (dalības) ietvaros;
 • reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar IIC administrāciju;
 • veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar IIC administrāciju;
 • smēķēt un elgarēt  IIC “Akropole Rīga” iekštelpās, kā arī ārpus IIC “Akropole Rīga” telpām aizliegtajās vietās un ne tuvāk kā 10 metrus no ieejas IIC “Akropole Rīga”;
 • lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. kafejnīcām, restorāniem un kino, kā arī atrasties IIC “Akropole Rīga” telpās un teritorijā alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
 • ierasties IIC “Akropole Rīga” nepiedienīgā apģērbā un/vai atkailinātā izskatā;
 • braukt ar skrejriteni, elektroskrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli vai velosipēdu IIC “Akropole Rīga” telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas, vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;
 • ienākt un atrasties IIC “Akropole Rīga”  telpās ar dzīvniekiem, izņemot gadījumus, kad maza izmēra mājas (istabas) dzīvnieku nes rokās;
 • novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes/norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;
 • ienest IIC “Akropole Rīga”  teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;
 • ienākt IIC teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos kad tiek pildīti dienesta pienākumi;
 • neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad IIC izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;
 • izmantot IIC “Akropole Rīga”  evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad IIC “Akropole Rīga” ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;
 • nekavējoties nepamest IIC telpas, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu;
 • veikalu iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus IIC “Akropole Rīga” un teritorijā izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;
 • rīkot vai organizēt jebkādus pasākumus/kampaņas/masveida pulcēšanās IIC “Akropole Rīga” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar IIC “Akropole Rīga” Administrāciju;
 • novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai automašīnas ar izvietotām reklāmām (vai līdzīgus objektus) bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar IIC “Akropole Rīga” Administrāciju.

 

IIC “Akropole Rīga” Apsardzes dienests ir tiesīgs:

 • izraidīt personas, kas neievēro IIC “Akropole Rīga” Noteikumus;
 • pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
 • aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro IIC Noteikumus, līdz ierodas policija.

 

IIC “Akropole Rīga” neuzņemas atbildību par:

 • IIC “Akropole Rīga” telpās vai teritorijā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām;
 • IIC “Akropole Rīga” telpās vai teritorijā  novietoto elektroskūteru, elektroskrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošanās līdzekļu drošību un apsardzi, tajos esošajām mantām.

 

Iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE Rīga”

Autostāvvietas lietošanas noteikumi.

 

 1. Šie Iepirkšanās un Izklaides centra “Akropole” (“Akropole”) teritorijas Salaspils ielā 4 un Maskavas ielā 257, Rīgā (“Autostāvvieta”) lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem Akropole Autostāvvietas lietotājiem (“Klienti”). Par Autostāvvietu šo noteikumu izpratnē uzskatāma Akropole teritorijā izvietotās transportlīdzekļu novietošanas zonas, ietves, pieguļošā teritorija (zālieni u.c.). Autostāvvietas teritorija ir privātīpašums.
 2. Šo noteikumu izpratnē par transportlīdzekli (“Transportlīdzeklis”), uzskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēti transportlīdzekļi ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm, savukārt par pārvietošanās līdzekļiem (“Pārvietošanās līdzekļi”) tiek uzskatīti elektroskūteri, elektroskrejriteni, velosipēdi, skrituļdēļi u. tml.
 3. Šie Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Klients ierodas Autostāvvietā, tādejādi izsakot gribu un piekrišanu iesaistīties šajā līgumā. Par Klientu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts Transportlīdzekļa vai Pārvietošanās līdzekļa faktiskais lietotājs, vai īpašnieks (turētājs).
 4. Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, ceļa zīmes, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Klientiem. Aizliegts novietot Pārvietošanās līdzekļus tuvāk nekā piecus metrus no Akropole ieejām/izejām.
 5. Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem (un/vai to sadarbības personām) aizliegts novietot/atstāt Autostāvvietā koplietošanai paredzētos Transportlīdzekļus un/vai Pārvietošanās līdzekļus, izņemot gadījumos, kad šāda izvietošana/atstāšana Autostāvvietā ir rakstiski iepriekš saskaņota ar SIA M257 un/vai ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Autostāvvietā iebraukt atļauts tikai Transportlīdzekļiem un/vai Pārvietošanās līdzekļiem. Pārvietošanās līdzekļus drīkst pieslēgt tikai pie šim nolūkam izvietotajiem turētājiem.
 6. Autostāvvietā, ārpus ar ceļa zīmēm noteiktā stāvēšanas laika, drīkst būt novietoti (stāvēt) tikai Transportlīdzekļi ar SIA M257 speciāli izsniegtām atļaujām (“Atļauja”) un koplietošanai paredzētie Transportlīdzekļi un Pārvietošanās līdzekļi, kuru izvietojums Autostāvvietā saskaņots ar SIA M257 iepriekš un ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Atļauja jānovieto pie Transportlīdzekļa priekšējā vējstikla skaidri redzamā vietā. Ja Atļauja nav SIA M257 izsniegts oriģināls, vai Atļauja nav korekti novietota vai Atļaujā norādītā informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu nav nolasāma, ir uzskatāms, ka Autostāvvieta tiek lietota bez derīgas Atļaujas.
 7. Klientiem ir pienākums Akropolē esošo veikalu iepirkuma ratiņus novietot tam paredzētajās iepirkumu ratiņu novietnēs un neatstāt tos Autostāvvietā tiem neparedzētās vietās.
 8. Reklāmas materiālu izvietošana vai to piedāvāšana, reklamēšana, preču izplatīšana un vai tirdzniecība, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar SIA M257 ir aizliegta. Aizliegta ir arī jebkādu pasākumu/kampaņu/masveida pulcēšanās rīkošana vai organizēšana Autostāvvietā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar SIA M257. Par šī punkta pārkāpumu piemērojams 500 EUR līgumsods.
 9. Kārtības uzraudzību no Akropole īpašnieka SIA M257 (reģistrācijas Nr. 40003698645) puses Autostāvvietā veic Akropole apsardzes darbinieki (“Apsardzes dienests”) un Klientiem ir jāievēro Apsardzes dienesta norādījumi.
 10. Klienti ir atbildīgi par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un/vai Pārvietošanās līdzekļa drošību, un tajos esošā īpašuma drošību.
 11. SIA M257 ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 25 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts, par katru fiksēto gadījumu, kad Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 4. vai 5. punkta prasības.
 12. Līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklis nekavējoties jāizbrauc no Autostāvvietas.
 13. Noteikumu 5. vai 6. punkta pārkāpumu gadījumos SIA M257 ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Klients. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda samaksas.

 

 1. SIA M257 neuzņemas atbildību par:
  1. Autostāvvietā atstāto Transportlīdzekli un tā drošību, tajā esošo īpašumu un tā apsardzi;
  2. Autostāvvietā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām.

 

 1. Apsardzes dienestam ir tiesības:
  1. Pēc kāda no normatīvo aktu, vai šo Noteikumu punkta pārkāpuma konstatēšanas pieaicināt uzraugošās iestādes pārkāpuma fiksēšanai un administratīvā soda piemērošanai;
  2. Veikt foto un video uzņēmumus, kas ir uzskatāmi par pierādījumu konstatētā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem;
  3. Pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
  4. Aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos Noteikumus, līdz ierodas policija.

 

 

Iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE Rīga”

Bērnu Atpūtas un Rotaļu Laukuma

 apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi

Šie Iepirkšanās un Izklaides centra „Akropole Rīga” (ICC “Akropole Rīga”) Bērnu Atpūtas un Rotaļu Laukuma Slāvu ielā 2A, Rīgā (“Bērnu Laukums”) apmeklētāju Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Bērnu Laukuma apmeklētājiem. Bērnu Laukums ir publiska vieta un attiecīgi Bērnu Laukuma apmeklētājiem un viesiem ir saistoši Rīgas Domes Saistošie noteikumi Nr. 80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” no 19.06.2007., kā arī citi piemērojamie normatīvie akti.

Kārtības uzraudzību no IIC “Akropole Rīga” puses Bērnu Laukumā veic ICC “Akropole Rīga” apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests) un apmeklētājiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

Bērnu Laukumā ir aizliegts:

 • Ievest un izmantot motorizētos transportlīdzekļus;
 • kurināt ugunskurus;
 • lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus, izrakt vai citādi bojāt apstādījumus;
 • piegružot Bērnu Laukumu ar atkritumiem (tai skaita ar stikla taru), ierakt to smiltīs;
 • bez IIC “Akropole Rīga” izsniegtas atļaujas veikt jebkādus darbus Bērnu Laukumā;
 • nodarboties ar uzņēmējdarbību (pakalpojumu sniegšana/tirdzniecība);
 • pārvietot/ metāt akmeņus un oļus, šķeldu;
 • ievest suni bez uzpurņa un pavadas;
 • smēķēt, lietot alkoholu un/vai apreibinošas vielas;
 • izmantot Bērnu Laukumā izvietotās iekārtas tam neparedzētiem mērķiem (piem., rāpties uz jumtiem, kāpt pāri norobežojošām margām utt.);
 • bojāt Bērnu laukumā esošo aprīkojumu;
 • atrasties personām pirmskolas vecumā bez pilngadīgu pavadošo personu klātbūtnes.

Lietojot Bērnu Laukumā atrodošās iekārtas un atrakcijas,  jāievēro, ka:

 • Aizliegts celt bērnus vai citādi palīdzēt tiem nokļūt uz iekārtām/atrakcijām vai to daļām, kur viņi paši nevar tikt saviem spēkiem – tātad attiecīgā iekārta/ atrakcija nav piemērota viņu vecumam;
 • Nedrīkst iet tuvu karuselim, kurā kāds jau griežas;
 • Nedrīkst atrasties zem tīkliem, uz kuriem kāds uzrāpies;
 • Atrodoties rotaļu/atrakciju iekārtās vai to tuvumā personas pašas ir atbildīgas par savu un uzraugāmo personu drošību;
 • Jābūt piesardzīgam, jāievēro drošību un labas uzvedības normas;
 • Atrakcijas izmantojamas rindas kārtībā, nav pieļaujama grūstīšanās/darīšana pāri citiem.

IIC “Akropole Rīga” neuzņemas atbildību par:

 • zaudējumiem, kaitējumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies personai vai arī personas mantai, apmeklējot/ izmantojot Bērnu Laukumu un atrakcijas tajā;
 • bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām.

Apsardzes dienestam ir tiesības:

 • izraidīt no Bērnu Laukuma personas, kuras neievēro šos Iekšējās kārtības noteikumus;
 • pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
 • aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos Iekšējās kārtības noteikumus, līdz ierodas policija.

 

Informācijai:

VIENOTĀS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS - 112

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA NUMURS - 113

APSARDZES DIENESTA NUMURS – (+371) 24992750

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
Maxima XXX
I-VII 08.00–23.00
Ledus arēna
Pēc pieraksta
Euroaptieka
I–VII 9.00–22.00
Lemon Gym
I-VII 00.00 - 24.00